Hanka Oplatková

czech english

buchta-kniha buchta-kniha
buchta-kniha buchta-kniha
Cake-book (2005)

prirodni stojanek prirodni stojanek
prirodni stojanek prirodni stojanek
Natural stand (2004)

svety svety
svety svety
svety svety
Other Worlds (2006)

pecky
Paradise (2007)

Hanka
http://plant.ffa.vutbr.cz/~xvoplatkova
vaf.komrumburakseznam.cz